منابع پيشنهادي کنکور کارشناسي ارشد مديريت اجرايي

نظريه هاي عمومي مديريت

1. مباني سازمان و مديريت *  علي رضاييان   انتشارات سمت

2. مديريت عمومي*  سيد مهدي الواني  نشر ني

3. تجزيه و تحليل و طراحي سيستم  علي رضاييان  انتشارات سمت

4. مباني مديريت رفتار سازماني * علي رضاييان  انتشارات سمت

5. مديريت منابع انساني *  اسفنديار سعادت   انتشارات سمت

6. تئوري سازمان: ساختار و طرح سازماني  استيفن پي رابينز (سيدمهدي الواني، حسن دانايي فرد ) انتشارات صفار- اشراقي

7. مجموعه سوالات طبقه بندي شده کنکور کارشناسي ارشد نظريه هاي عمومي مديريت  داور ونوس، مهرداد پرچ کتابخانه فرهنگ

8. رفتار سازماني (3جلدي و يک جلدي )  رابينز (سيدمحمد اعرابي و علي پارساييان ) نشر دفتر پژوهشهاي فرهنگي

9. مرور جامع بر نظريه هاي سازمان و مديريت  سيدرضا سيد جوادين  نگاه دانش

10.  مباني فلسفي و تئوريهاي رهبري و رفتار سازماني علي اکبر افجه  انتشارات سمت

11.  مجموعه سوالات طبقه بندي شده تئوري هاي مديريت  سيدرضاسيدجوادين، سيدمحمدرضا ناصرزاده نگاه دانش

12.  تستهاي تاليفي کتابهاي مديريت عمومي الواني، مباني سازمان، رفتار سازماني و تجزيه و تحليل و طراحي سيستم هاي رضاييان، تئوري سازمان و مباني رفتار سازماني رابينز، منابع انساني سعادت و تئوري و طراحي سازمان دفت، اصول و مباني مديريت جاسبي، سازمان و مديريت نجف بيگي  سايت مدير  دانلود از سايت مدير

زبان انگليسي

1. 504 Essential Words *                                                                               

2. زبان تخصصي مديريت (با تأکيد بر استراتژيهاي درک مطلب) * محمدرضا ناصرزاده - ياشار دهدشتي انتشارات نگاه دانش

3. زبان عمومي *  محمدرضا ناصرزاده - ياشار دهدشتي انتشارات نگاه دانش

4. زبان تخصصي کارشناسي ارشد *   آرمان اشراقي انتشارات نگاه دانش

5. زبان تخصصي MBA و مديريت اجرايي*  اصلاني، مجبوري و غفارزادگان  انتشارات نگاه دانش

6. زبان عمومي کارشناسي ارشد   داور ونوس، مهرداد پرچ  انتشارات کتابخانه فرهنگ 

7. لغات تخصصي و متون درک مطلب مديريت  داور ونوس، مهرداد پرچ  انتشارات کتابخانه فرهنگ

 

 

 

 

 زبان فارسي

1. زبان و ادبيات فارسي، براي رشته هاي MBA و مديريت اجرايي * محمد جواد زينلي  انتشارات نگاه دانش

2. زبان فارسي رشته مديريت اجرايي و : MBA شامل شرح درس و نکات تستي، تستهاي سالهاي اخير آزمون سراسري مصطفي عليزاده نشر کوي کوثر

3. ادبيات فارسي - 10 سال کنکور سراسري گاج

 

سنجش هوش و استعداد تحصيلي رشته مديريت GMAT

1. GMAT استعداد و آمادگي تحصيلي ويژه رشته مديريت * احمد صداقت انتشارات نگاه دانش

2. استعداد و آمادگي تحصيلي ويژه رشته مديريت  امير عرفانيان انتشارات نگاه دانش

3. استعداد و آمادگي تحصيلي ويژه مديريت، GMAT اصلاني، مجبوري و غفارزادگان انتشارات نگاه دانش

4. بانک سوالات کنکورهاي کارشناسي ارشد GMAT هادي مسيح خواه، محمدرضا مديري انتشارات کتابخانه فرهنگ

5. کنکور کارشناسي ارشد GMAT استعداد و آمادگي تحصيلي ويژه رشته‌هاي MBA و مديريت اجرايي شهاب بچاري نشر آزاده

دانش مسايل روز در زمينه مديريت موسسات توليدي ، خدماتي و طرحهاي عمراني

1. دانش مسائل روز: در زمينه مديريت موسسات توليدي، خدماتي و طرحهاي عمراني * آرمان اشراقي، سروش اصلاني محمودي، مهدي مجبوري ، حسين درگاهي انتشارات نگاه دانش

2. دانش مسائل روز: در زمينه مديريت موسسات توليدي، خدماتي و طرحهاي عمراني * سيدرضا سيدجوادين    

3. روزنامه ها، مجلات و سايت هاي اقتصادي، مديريتي و آماري، قانون اساسي و قوانين کار و تجارت، بيمه و رفاه و تامين اجتماعي و مصوبات مجلس و ... *                                                                                                  

4.      کليه دروس

5. مجموعه سوالات کنکور کارشناسي ارشد مديريت اجرايي و MBA همراه با پاسخ تشريحي* گروه مولفان انتشارات نگاه دانش

6. مجموعه سوالات کنکور کارشناسي ارشد مديريت اجرايي دانشگاه آزاد همراه با پاسخ تشريحي گروه مولفان انتشارات نگاه دانش

 

 

 

 

   منابع پيشنهادي کنکور کارشناسي ارشد مديريت دولتي

رديف

نام کتاب

تأليف

توضيحات

زبان عمومي و تخصصي

1

504 Essential Words *

 

 

2

زبان تخصصي مديريت *

آرمان اشراقي

انتشارات نگاه دانش

3

زبان تخصصي مديريت (با تاکيد بر استراتژي هاي درک مطلب)*

محمدرضا ناصرزاده - ياشاردهدشتي

انتشارات نگاه دانش نوين

4

زبان عمومي کارشناسي ارشد *

آرمان اشراقي

انتشارات پيک مروا

5

زبان عمومي کارشناسي ارشد

داور ونوس، مهرداد پرچ

انتشارات کتابخانه فرهنگ

6

زبان تخصصي مديريت (مقدماتي و پيشرفته)

داور ونوس

انتشارات دانشکده مديريت دانشگاه تهران

7

زبان تخصصي مديريت (GMAT)

داور ونوس - پگاه شاپوري

انتشارات نگاه دانش

8

سوال هاي چند گزينه اي زبان تخصصي مديريت

اسدالله کردنائيج

کتاب مهربان نشر

9

30 آزمون زبان عمومي و تخصصي مديريت

ناصر عسگري

انتشارات کتابخانه فرهنگ

10

جزوه 932 واژه ضروري براي زبان تخصصي مديريت

علي يونسيان

دانلود از سايت مدير

تئوريهاي مديريت

1

مباني سازمان و مديريت *

علي رضائيان

انتشارات سمت

2

مديريت عمومي *

مهدي الواني

نشر ني

3

مباني مديريت رفتار سازماني *

علي رضائيان

انتشارات سمت

4

مديريت منابع انساني *

اسفنديار سعادت

انتشارات سمت

5

تجزيه و تحليل و طراحي سيستم *

علي رضائيان

انتشارات سمت

6

تئوري سازمان: ساختار و طرح سازماني *

استيفن رابينز - ترجمه الواني و دانائي فرد

انتشارات صفار - اشراقي

7

مجموعه سوالات طبقه بندي شده کنکور کارشناسي ارشد تئوريهاي مديريت*

داور ونوس و مهرداد پرچ

انتشارات مهربان نشر

8

تستهاي تاليفي کتابهاي مديريت عمومي الواني، مباني سازمان، رفتار سازماني و تجزيه و تحليل و طراحي سيستم هاي رضاييان، تئوري سازمان و مباني رفتار سازماني رابينز، منابع انساني سعادت، تئوري و طراحي سازمان دفت، اصول و مباني مديريت جاسبي، سازمان و مديريت نجف بيگي

سايت مدير

دانلود از سايت مدير

9

مباني رفتار سازماني

استيفن رابينز - ترجمه اعرابي و پارساييان

انتشارات دفتر پژوهشهاي فرهنگي

10

مباني فلسفي و تئوريهاي رهبري و رفتار سازماني

علي اکبر افجه

انتشارات سمت

11

مباني تئوري و طراحي سازمان

ريچارد ال دفت - ترجمه پارسائيان و اعرابي

انتشارات دفتر پژوهشهاي فرهنگي

12

مروري جامع بر مفاهيم اساسي نظريه هاي مديريت و سازمان - 2جلد

سيد رضا سيد جوادين

انتشارات نگاه دانش

13

مجموعه سوالات طبقه بندي شده تئوري هاي مديريت

سيدرضاسيدجوادين، سيدمحمدرضا ناصرزاده

انتشارات نگاه دانش

اقتصاد کلان

1

اقتصاد کلان *

محسن نظري

انتشارات نگاه دانش

2

2000 سوال چهارگزينه اي اقتصادکلان

محسن نظري

انتشارات نگاه دانش

3

مجموعه سوالات چهارگزينه اي اقتصاد کلان

تيمور رحماني

انتشارات ترمه

اقتصاد خرد

1

اقتصاد خرد *

محسن نظري

انتشارات نگاه دانش

2

2000 سوال چهار گزينه اي اقتصاد خرد

محسن نظري

انتشارات نگاه دانش

3

تئوري و مسائل اقتصاد خرد

دومنيک سالواتوره - ترجمه حميدرضا ارباب

نشر ني

رياضيات

1

رياضيات *

هادي رنجبران

نشر کتاب دانشگاهي

2

رياضيات عمومي 1و2

محمدحسين پورکاظمي

نشر ني

3

رياضيات و کاربرد آن در مديريت

مسعود نيکوکار

گسترش علوم پايه

آمار

1

آمار و کاربرد آن در مديريت (2جلد) *

عادل آذر - مومني

انتشارات سمت

2

آمار و احتمال *

هادي رنجبران

نشر کتاب دانشگاهي

3

درس و کنکور آمار و کاربرد آن در مديريت، اقتصاد، بازرگاني و حسابداري

مسعود نيکوکار

گسترش علوم پايه

ماليه عمومي

1

ماليه عمومي *

تقوي وابوطالب

انتشارات کتابخانه فروردين

2

ماليه عمومي و خط مشي دولتها

غلامرضا عزيزي

انتشارات شهرآشوب

3

ماليه عمومي و تنظيم خط مشي مالي دولت

رنگريز - خورشيدي

شرکت چاپ و نشر بازرگاني

بودجه

1

بودجه و بودجه ريزي *

داود کياکجوري

 

2

اصول و مباني نظام نوين بودجه در ايران

مرتضي موسي خاني - مسعود منشي زاده

دانشگاه آزاد قزوين

3

بودجه ريزي دولتي در ايران

عليرضا فرزيب

موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي

4

تنظيم و کنترل بودجه

مهدي ابراهيمي نژاد و اسفنديار فرج وند

انتشارات سمت

حسابداري دولتي

1

اصول و کاربرد حسابداري دولتي در سازمانهاي غير انتفاعي *

اقوامي - باباجاني

انتشارات سمت

2

حسابداري و کنترلهاي مالي دولتي *

جعفر باباجاني

دانشگاه علامه طباطبايي

3

حسابداري دولتي

سيدمهدي محمدحسيني

انتشارات پوران پژوهش

4

مجموعه جامع و طبقه بندي شده حسابداري دولتي

حيدر احمدي، فرزانه جلالي علي آبادي

انتشارات کتابخانه فرهنگ

5

حسابداري دولتي

پرويز سعيدي

انتشارات نگاه دانش

کليه دروس

1

مجموعه سوالات کنکور کارشناسي ارشد مديريت – جلد اول (دروس عمومي) *

گروه مولفان

انتشارات نگاه دانش

2

مجموعه سوالات کنکور کارشناسي ارشد مديريت – جلد دوم (دروس تخصصي) *

گروه مولفان

انتشارات نگاه دانش

 + نوشته شده در  دوشنبه ۱۷ مهر۱۳۹۱ساعت 17:20  توسط رضا کیانی ماوی  |